Dataskyddsbeskrivning för Fontana Media Ab Oy

Registrets upprätthållare
Fontana Media Ab Oy

Kontaktperson för registret:
Nicklas Storbjörk
Fontana Media Ab Oy
Södra kajen 8
040 1446200
nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas för att sköta och administrera kundrelaterade ärenden. (offerering, försäljning, leverans och fakturering av produkter och tjänster, samt eventuella förfrågningar om stöd och reklamation).
Uppgifterna överlåts inte åt utomstående.

Registrets datainnehåll
Personens basuppgifter och kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare och arbetsuppgift)

Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifterna fås av de registrerade personerna.

Uppgifternas förvaringstid
Uppgifterna sparas så länge och i sådan utsträckning som är nödvändigt med tanke på ändamålet (t.ex. kundförhållande, de erbjudna lösningarna/tjänsterna, beställning av nyhetsbrev). Minimitiden för förvaringen av uppgifterna är den tid som anges i lagen. Uppgifterna överlåts inte åt utomstående. Ifall lagen så kräver kan uppgifterna ändå överlåtas åt myndigheterna.

Överlåtande av uppgifter utanför EU och ETA
Principen är att uppgifterna inte utlämnas till länder utanför EU och ETA. Leveransen av vissa varor och tjänster förutsätter ändå att uppgifterna utlämnas utanför EU. De här är:

Webbanalytik:
Google Analytics
Nyhetsbrev:
Mailchimp (USA)

Principer för skydd av registret
Personuppgifterna finns i databaser som uppbevaras på servrar i låsta rum. Endast vissa namngivna personer har tillgång till utrymmena. Servern är skyddad med lämplig brandmur och tekniskt skydd. För tillgång till databaserna behövs för ändamålet särskilt beviljade inloggningsuppgifter och lösenord. Registerupprätthållaren har begränsat tillgången till datasystemen och andra plattformar så att endast de personer som lagenligt ska kunna behandla uppgifterna har tillgång till dem. Registerupprätthållarens personal och andra personer har förbundit sig till tystnadsplikt. Med andra ord har de förbundit sig att hemlighålla de uppgifter de får tillgång till då de behandlar personuppgifterna.

Den registrerades rättigheter
Den registrerade har följande rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning:

Kontroll
Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som gäller hen, samt också rätt att kräva att felaktiga uppgifter rättas till och bristfälliga uppgifter kompletteras.

Återkallning
Den registrerade har rätt att motsätta sig att hens uppgifter behandlas, ifall uppgifterna är insamlade utan lov eller i strid med lagen.

Radering
Den registrerade har rätt att be att hens personuppgifter raderas, i den mån de inte är nödvändiga för regsiterupprätthållarens uppdrag.´

Förflyttning
Den registrerade har rätt att kräva att hens egna uppgifter förflyttas maskinellt till en annan registerupprätthållare.´

Överklagande
Den registrerade har rätt att klaga hos dataombudsmannen, ifall hen anser att registerupprätthållaren har brutit mot gällande dataskyddslagstiftning.